MFP-EKEB/2021

„Egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása”

A felhívás célja, támogatható tevékenységek:
A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Ennek keretében, jelen felhívás alapján támogatás igényelhető az egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és egyházi közösségszervező személy foglalkoztatására.

Önállóan támogatható tevékenységek:
Eszközbeszerzés:
Támogatás igényelhető az egyházi közösségszervezéshez (a támogatási kérelemhez csatolt programterv szerinti programok megszervezéséhez, lebonyolításához) kapcsolódóan eszközök beszerzésére az alábbiak, és jelen felhívásban szereplők figyelembevételével:

 • jelen felhívás keretében az egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése is támogatható, az elszámolható költségek legfeljebb 10%-ig;
 • a következő infokommunikációs eszközök támogatásának felső korlátja legfeljebb 150.000 Ft/db: mobiltelefon, okostelefon, projektor, laptop, táblagép.

Egyházi közösségszervező alkalmazásának bértámogatása:

 • Támogatás igényelhető:
  egy fő napi 8 órában (teljes munkaidős foglalkoztatás), vagy
  egy fő napi 6 órában, vagy
  egy vagy két fő napi 4 órában
 • a tevékenység támogatásának igénylése kizárólag a foglalkoztatni kívánt személy megjelölésével, önéletrajz csatolásával, maximum egy év időtartamra vonatkozóan történhet;
 • amennyiben az egyházi közösségszervező részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, a maximálisan igényelhető támogatás összege munkaidő-arányosan kerül meghatározásra;
 • felhívjuk a Kérelmezők figyelmét a személyes adatok nyilvántartásánál a hatályos adatvédelmi szabályok betartására.

Mindkét önállóan támogatható tevékenységcsoportra vonatkozóan benyújtható támogatási igény ugyanazon támogatási kérelemben.

Kérelmezők (jogosultak) köre:
Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó azon történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555,
  559 kódjával rendelkeznek;
 • a magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;
 • 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani;
 • rendelkeznek önálló adószámmal és a Kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.

A kérelem benyújtásának határideje:

2021. március 31. és 2021. április 30. között van lehetőség.

A projekt maximálisan igényelhető támogatás összege:

 • eszközbeszerzés – esetében legfeljebb

2 000 000 forint.

 • egyházi közösségszervező foglalkoztatásának bértámogatása – esetében, a 2021. évi garantált bérminimum és járulékainak megfelelő összegben,

3 035 340 forint összeghatárig.

A támogatás maximális összege 1 fő 12 havi teljes munkaidős vagy 2 fő, napi 4-4- órában, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén illetheti meg a Kérelmezőt, amely támogatási összeg – a mindenkori aktuális bérminimum, illetve járulékok esetleges változásától függetlenül
– nem módosítható.
A projektre igényelhető maximális támogatási összeg meghatározásakor az egyes tevékenységekre meghatározott maximális támogatási összegek egy projekt keretén belül összeadandók, azaz eszközbeszerzés és bértámogatás tevékenységre is irányuló projekt esetében igényelhető maximális támogatási összeg összesen 5 035 340 forint lehet, melybe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.