Adománynak minősülő támogatás hatása a TAO-alapra (2/2)

Tartós adományozási szerződés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.)  2. § 27. pont szerint a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.

Csökkenthető az adóalap továbbá a támogatás 50 százalékával, ha azt az adózó pénzben vagy nem pénzben nyújtotta:

  • a Nemzeti Kulturális Alapnak (a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény), 
  • a Kárenyhítési Alapnak (a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági kockázatkezelésre),
  • a Magyar Kármentő Alapnak (252/2010. (X. 21.) kormányrendelet),
  • a felsőoktatási intézménynek felsőoktatási támogatási megállapodás keretében (Tao 4. § 16/c pont).

Felsőoktatási támogatási megállapodás az alapítóval vagy fenntartóval felsőoktatási intézmény alapítására, működésének biztosítására kötött, legalább 5 évre szóló megállapodás. Az adóalapból levont összeg – több jogcímen történő támogatás esetén együtt – nem lehet több, mint az adózás előtti eredmény összege.

Az adóalap-csökkentés feltétele a Tao 7. § (7) bekezdése szerint, hogy a támogató rendelkezzen a kedvezményezett által kiállított igazolással. Az igazolásnak – azonosan az adomány vállalkozási tevékenység érdekében elismert ráfordításként történő kezeléséhez kiadott igazolással – tartalmazni kell, hogy azt az adóalap megállapítása céljából állították ki, továbbá szerepelnie kell benne a kiállító és az adózó megnevezésének, székhelyének, adószámának, fel kell tüntetni benne az adomány összegét és a támogatott célt.