Adománynak minősülő támogatás hatása a TAO-alapra (1/2)

A társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (TAO) 3. számú melléklet B) fejezet 17. pontja szerint, a támogatónak rendelkeznie kell a kedvezményezett által adott igazolással, így az adománynak minősülő támogatás ráfordításként elszámolt összege a juttatónál a vállalkozási tevékenység érdekében elismert költség, viszont nem kell az adóalapot növelnie a támogatónak.

Az igazolásnak tartalmaznia kell, hogy azt az adóalap megállapítása céljából állították ki, valamint szerepelnie kell benne a kiállító és az adózó megnevezésének, székhelyének, adószámának, továbbá fel kell tüntetni az adomány összegét és a támogatás célját (TAO 7. § (7) bekezdés).

Adomány címen támogatás (pénzbeli és nem pénzbeli) közhasznú szervezetnek közhasznú tevékenységéhez, az egyházi jogi személynek törvényben meghatározott, gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minősülő tevékenységhez, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás célra nyújtható oly módon, hogy ezzel a támogató és annak tagja vagy részvényese, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsága vagy igazgatósági tagja, könyvvizsgálója, és ezen személyek vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozója nem élvez vagyoni előnyt a TAO-ban biztosított kedvezményen túl.

A közhasznú szervezet részére adott adomány 20 százaléka a ráfordítás elismerése mellett adóalap-csökkentésként is figyelembe vehető a TAO 7. § (1) bekezdés z) pontja alapján. A csökkentés mértéke tartós adományozási szerződés keretében adott támogatás esetén 40 százalék lehet, de legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

Abban az esetben, ha nem teljesülnek a tartós adományozási szerződésben vállaltak, akkor növeli az adóalapot.

  1. a korábban igénybe vett megemelt kedvezmény kétszerese, ha bármely más okból nem történt szerződés szerinti teljesítés
  2. a korábban igénybe vett e jogon megemelt adóalap csökkentési kedvezmény, ha a vállalkozásnak az adózó a másik szerződő fél közhasznúsági nyilvántartásból való törlése vagy jogutód nélküli megszűnése miatt nem tett eleget.