A számviteli bizonylatok elektronikus formában történő tárolása (1/2.)

A hatályos jogszabályok szerint a számviteli bizonylatait elektronikus úton is tudja őrizni. A következő rendeletek szabályozzák a feltételeket és a bejelentési kötelezettséget.

A 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) 169. § (5) és (6) bekezdése szerint:

„Az elektronikus formában kiállított bizonylatot – a digitális archiválás szabályairól szóló jogszabály előírásainak figyelembevételével – elektronikus formában kell megőrizni, oly módon, hogy az alkalmazott módszer biztosítása a bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét.”

„Az eredetileg nem elektronikus formában kiállított bizonylatról – a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló jogszabály előírásainak figyelembevételével – készített elektronikus másolattal az e törvény szerinti bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesíthető, ha a másolatkészítés alkalmazott módszere biztosítja az eredeti bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét.”

Az elektronikus dokumentumok archiválása során figyelemmel kell lenni a digitális archiválás szabályairól szóló 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet rendelkezéseire.

Amennyiben elektronikus úton tárolják számviteli bizonylatait a kontírozási információkat fizikailag vagy logikailag is hozzá kell rendelni a bizonylatokhoz. Ez elektronikus nyilvántartással is történhet.

Bármilyen megoldást is választ a gazdálkodó, teljesülnie kell a számviteli törvényben leírt alapelveknek, ennek értelmében a hozzárendelésnek egyértelműnek, elválaszthatatlannak és utólag nem módosíthatónak kell lennie.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 78. § (8) bekezdése alapján:

„A megőrzési kötelezettség az iratok eredeti példányára, vagy – ha azt jogszabály nem zárja ki – eredeti példány hiányában a jogszabályban előírt módon, elektronikus úton előállított hiteles másolatára vonatkozik. Az adóigazgatási eljárásban az irat eredeti példánya – ha annak megőrzését jogszabály nem írja elő, és adózó azzal nem rendelkezik – nem kérhető.”

A cikk folytatása itt olvasható!