A Magyar Falu Program keretében: „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése”

A kiírás kódszáma: MFP-NHI/2019

Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó erejének növelését, a fiatalok helyben maradását, az elvándorlás visszaszorítását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a nemzeti és helyi identitástudat erősítése az önkormányzatok és a nemzeti kulturális intézmények bevonásával. Az alprogram hozzájárul a helyi közösségi terek fejlesztéséhez, a helyi közösségi folyamatok kezdeményezéséhez és azok megvalósításához. A közösségi terek fejlesztése lehetőséget ad a vidéki települési társadalom kohéziójának megerősödésére. Cél a hagyományos vidéki közösségi élet megerősödése, ezzel teret adva a fiatal generációk számára.

A program esélyt ad a helyi kultúra, a szabadidős tevékenységeknek fejlődéséhez, támogatja a hagyományok megtartását és azok továbbvitelét, hozzájárul a kultúrközösségek közötti kommunikációhoz.

A pályázat célja:
A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések számára a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető már meglévő kulturális intézmények tereinek felújítására, kultúrát segítő személy programszervező foglalkoztatására, valamint egyéb programszervezésre, és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre és programokhoz kapcsolódó működési költségekre.

Meglévő közösségi és kulturális építmények külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése:
- Felújítás, bővítés, pl.: Fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés
- Meglévő világítási rendszerek;
- Info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése.
A közösségi célú helyiségekben megvalósuló kül- és beltéri programok szervezése,ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés és működési költségek támogatása:
a) A közösség életet meghatározó programok szervezése, megvalósítása
Ezen belül különösen támogathatók az alábbiak:
- A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő programok
- Önkéntes tevékenységek, az önkéntességgel kapcsolatos programok;
- A gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítőprogramok;
- A szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételétfejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulásátelősegítő programok;- Egészségmegőrző és prevenciós programok;- Nemzeti és helyi identitás erősítése érdekében hely- és családismereti programok;- Népművészeti, hagyományápoló műhelyfoglalkozások;- Kézműves foglalkozások szervezése;- Az egyéni és közösségi tudást, kreativitást, helyi kultúrát fejlesztő programok;- Helyi termékfejlesztéssel, kreatív iparral kapcsolatos nonprofit programok;- Információs és kommunikációs technológiák, és a digitalizáció kulturális alapúhasználata;- Helyi kulturális agrárium, közösségi kert gondozása.b) A közösségi tér felújításához, amatőr művészeti csoportok működéséhez, és a programokmegvalósításhoz kapcsolódó eszközbeszerzésc) A programokhoz kapcsolódó működési költségek

Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása:
Támogatás igényelhető egy fő – akár részmunkaidőben foglalkoztatott – közösségszervező bértámogatásának nyújtására a 2019. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével (kizárólag az alkalmazni kívánt személy megjelölésével, önéletrajz csatolásával (a sablont a kiírás 2. melléklete tartalmazza), maximum egy év időtartamra). Amennyiben a közösségszervező részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, a maximálisan igényelhető támogatás összege munkaidő-arányosan kerül meghatározásra.
Felhívjuk a pályázók figyelmét a személyes adatok nyilvántartásánál, a hatályos adatvédelmi szabályok betartására.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2020. december 31. A tervezett programok megvalósításának időszaka, és a bértámogatás nyújtásának időszaka nem haladhatja meg a 12 hónapot.

Fenntartási kötelezettség:
Eszközbeszerzés esetén a fenntartási kötelezettség a elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjátólszámított három éven át, építési beruházás esetében a elszámolás jóváhagyásárólszóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjátólszámított öt éven át tart.

Pályázók (jogosultak) köre:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A pályázat benyújtásának határideje és módja 2019. március 18. és 2019. április 27. között van lehetőség.

A támogatás formája:
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg:
- Meglévő közösségi és kulturális építmények külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése (15 000 000 forint összeghatárig);
- A közösségi célú helyiségekben megvalósuló programok szervezése (kültéri is), a közösségi tér felújításához, amatőr művészeti csoportok támogatásához, és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés, a programokhoz kapcsolódó működési költségek támogatása (5 000 000 forint összeghatárig);
- Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása a 2019. évi garantált bérminimum és járulékainak megfelelő összegben. (2 971 800 forint összeghatárig).
- Az egyes tevékenységcsoportokra meghatározott maximális támogatási összegek a projektre igényelhető maximális támogatási összeg meghatározásakor egy projekt keretén belül összeadandók, azaz egy mindhárom tevékenységcsoportra egyszerre irányuló projekt esetében igényelhető maximális támogatási összeg összesen 22 971 800 forint lehet, melybe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

Előleg igénylése:
A Támogató a támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget biztosít.

A támogatás folyósítása:
A megítélt támogatási összeget a Magyar Államkincstár a Támogatói Okirat kiállítását követő öt napon belül egy összegben átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

Nem elszámolható költségek köre:
- Új épület építése;
- Használt eszköz, használt anyag vásárlása;
- Felújításon, korszerűsítésen túlmutató beruházások költségei,
- Saját tulajdonban lévő ingatlanon, épületben megvalósuló rendezvény esetén a megvalósítási helyszínéhez kapcsolódó bérleti díj;
- Járműbeszerzés;
- Élő állat beszerzése;
- Szeszesital, dohányáru;
- Pénzbeli jutalom;
- Sikerdíj;
- A társadalmi kirekesztést erősítő tevékenységek.