A Magyar Falu Program keretében: „Orvosi eszköz”

A kiírás kódszáma: MFP-EE/2019

A Kormány célul tűzte ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztését, az egészségügyi alapellátási rendszer eredményességének és hatékonyságának javítását, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését.
A támogatás célja a települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei.
A kiírás keretében különösen támogathatóak azok az önkormányzatok, társulások, akik az egészségügyi alapellátást (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás), egy épületben valósítják meg.
Továbbá azon támogatási kérelmek, melyek keretében praxisközösségek kialakítására kerül sor, legalább 3 háziorvos együttműködésében, esetlegesen további egyéb alapellátást nyújtó szolgáltató(k) bevonásával.
A pályázat további célja, hogy a települések alapellátási feladatait végző háziorvosok számára lehetőséget teremtsen arra, hogy amennyiben a háziorvos másszakvizsgával isrendelkezik, úgy egyéb szakvizsgája szerinti szakmai ellátást is nyújthasson kizárólag belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció vagy tüdőgyógyászat területén. A pályázat ezen szakmák végzését kívánja támogatni az alapellátás szintjén az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben az érintett szakma vonatkozásában rögzített eszközök beszerzése útján.

A pályázat célja:
Jelen kiírás támogatja az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések számára orvosi eszközök beszerzését működő rendelők esetében.

A kiírás keretében önállóan támogatható tevékenység:
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi, illetve a védőnői feladatellátáshoz, továbbá kizárólag belgyógyászati, kardiológiai, pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, bútorok beszerzése a 2. számú mellékletben szereplő eszközlista alapján. Kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzése támogatható.

Eszközbeszerzésre vonatkozó előírások:
Az eszközbeszerzésnek kapcsolódniaszükséges valamely, a pályázó által fejlesztendő egészségügyi szolgálathoz,szolgáltatáshoz, ugyanis a működési engedélyben és a Nemzeti EgészségbiztosításiAlapkezelő (NEAK) finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhezszükséges, az adott egészségügyi alapellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép,informatikai és egyéb eszköz beszerzése támogatható a kiírás keretében.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2020. december 31.

Fenntartási kötelezettség:
Eszközbeszerzés esetén a fenntartási kötelezettség a elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított három éven tart.


Pályázók (jogosultak) köre:
- Helyi önkormányzat (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
2019. április 26. és 2019. május 27. között van lehetőség. A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/ társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval; a kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.

A támogatás formája:
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg:
- önállóan, vagy társulásként benyújtott pályázat esetén: 3 millió Ft
- önállóan vagy társulásként benyújtott pályázat esetén, melynek keretében az adott egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás vagy védőnői ellátás) mellett egyéb szakirányú egészségügyi ellátás végzéséhez (kizárólag belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció vagy tüdőgyógyászat területén) szükséges eszközök beszerzése is megtörténik: 5 millió Ft
- praxisközösség megléte, létrehozása esetén: orvosonként 3 millió Ft.
- Egy pályázaton belül a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi, illetve a védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzéshez érintett rendelőnként különkülön és együttesen is igényelhető támogatás (egy épületen belül), azonban a pályázatban igényelt összeg nem haladhatja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget.

Előleg igénylése:
A Támogató a támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget biztosít.

A támogatás folyósítása:
A megítélt támogatási összeget a Magyar Államkincstár a Támogatói Okirat kiállítását követő öt napon belül egy összegben átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

Nem elszámolható költségek köre:
- használt eszköz költsége;
- egyszer használatos eszközök költsége.

PDF formátumú kivonatunkat itt tölthedti le!