Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

A felhívás kódszáma: GINOP-4.1.3-19

Önállóan támogatható tevékenységek:
Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából
A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelnek és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő igazolja legkésőbb a támogatói okirat kibocsátásáig. Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a támogatást igénylő tulajdonában vagy nem a támogatást igénylő kizárólagos tulajdona, és az ingatlan vagy ingatlanhányad nem kerül a támogatást igénylő tulajdonába, a bérleti szerződésnek meg kell felelnie az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak, így tartalmaznia kell olyan rendelkezést is, amely biztosítja, hogy az ingatlan tulajdonosa a fejlesztés révén ne részesülhessen – az állami támogatási szabályok szerint – jogtalan előnyben.

Támogatást igénylők köre:
a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; és
b) amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó három lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt; és
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, gazdálkodási formakód szerint:
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 116 Közkereseti társaság
d) 117 Betéti társaság
e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe jogi forma szerint:
aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
Nem nyújtható támogatás abban az esetben, amennyiben a benyújtott támogatási kérelmében szereplő megvalósítási helyszínen napelemes rendszer működik.

A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket.

Az elszámolható költségek köre:
A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek. A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének.
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
1. Éves beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló dokumentum
2. A támogatást igénylő törvényes képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által hitelesített aláírás mintája, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata.

PDF formátumú kivonatunkat itt tölthedti le!