Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására

A pályázat kódjele: NFA-2019-KKV

A pályázók köre
A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV vehet részt az alábbi jogszabályok szerint:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata,
- a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezet,
- az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozó.

A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell legalább 1 lezárt üzleti évvel.

Támogatható tevékenység:
Új eszközök, gépek beszerzése, immateriális javak költségei, továbbá ingatlan vásárlása, tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódó bérleti díjak, lízing költségek, új épület /épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek.

Fenntartási kötelezettség:
A pályázó vállalja, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti az érintett térségben.

Foglalkoztatási kötelezettség:
A pályázó/kedvezményezett vállalja, hogy a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen. A tervezett létszámbővítés megvalósítását követően a beruházással érintett telephely szerinti, regionális beruházási támogatás esetén a régióban található valamennyi telephelyén – meglévő munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan és a létszámbővítés
eredményeként felvett többletlétszámára együttesen legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal.

A támogatás mértéke:
Új munkahelyenként 1,7 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni.
Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:
a) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő, kiközvetített, álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 700 ezer Ft, vagy
b) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 1,5 millió Ft, vagy
c) amennyiben a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő 18 foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 1,5 millió Ft,
d) amennyiben a beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft.

A beruházás célját szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak:
A támogatás keretében új tárgyi eszközök és immateriális javak költségei számolhatók el.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
1. Abban az esetben, ha a pályázó a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, akkor az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolása arra vonatkozóan, hogy a pályázónak az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs.
2. A beruházásban érintett telephelyre vonatkozó telepengedély, működési engedély
3. Építési beruházás esetén építési engedély vagy annak hiányában az építési hatóság igazolása arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette
4. A beruházás keretében beszerzésre kerülő tárgyi eszközök, immateriális javak esetén minden költségtétel alátámasztására független 26 árajánlatot adó által kiállított 1 db érvényes árajánlat. (Ingatlanvásárlás esetén értékbecsléssel lehetséges a tervezett vételár alátámasztása, melyet a pályázathoz szükséges csatolni.)
5. A pályázatban megjelölt saját forrás összegének és formájának rendelkezésre állásáról számlavezető pénzintézet igazolása és/vagy hitel esetén az erről szóló szerződés
6. A pályázat benyújtásakor a 2017. és a 2018. évi mérleg és eredmény kimutatás, egyéni vállalkozó esetében a személyi jövedelemadó bevallás a pályázat benyújtását megelőző két évre vonatkozóan.
7. A beruházással érintett telephely elektronikus tulajdoni lap másolata.

PDF formátumú kivonatunkat itt tölthedti le!