Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban

A pályázat kódjele: VP3-4.2.1-4.2.2-18

A felhívás célja:
A Felhívás lehetőséget teremt a projekt keretében támogatott feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására, illetve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására is.:
1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:
Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás hatékonyságának növelése érdekében.

Támogatható tevékenységek:
• Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy
• a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése:
Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.

Támogatható tevékenységek:
• Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy
• a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.


Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak:
1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:
Céljuk az élelmiszeripari- és borászati üzemen belüli energiahatékonyság fokozása. Kizárólag már meglévő létesítmények, épületek energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és  korszerűsítése valósítható meg.
• Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
• Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
• Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
• Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.).

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
Cél az önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
• Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása) A hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége a fenntartási időszak évei alatt nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.
Fentieken kívül az alábbi tevékenységek is önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak:
• Telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése, telepi út)
• ingatlan vásárlása;
• az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
• a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
• a 2. célterületen bortároló tartálykapacitás bővítése (kivéve hűthető tartályok, illetve a technológiai rendszer részét képező pl. puffertartály),
• a 2. célterületen fahordó vásárlása

Nem támogatható tevékenységek:
• a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;
• a TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó tevékenység;
• erőgépek, üzemen kívüli szállítóeszközök, üzemen kívüli anyagmozgatás gépeinek (pl. teherautó) beszerzése;
• a 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig.

Támogatást igénylők köre:
Az 1. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthat be:
1. Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 6. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;
b. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.
2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
b) a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;
c) a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.

2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése:
A 2. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthat be:
1. Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 6.számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;
b) a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
c) a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
b) a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
c) a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.
A támogatási kérelem benyújtására – mindkét célterület tekintetében - kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
- az 1. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft;
- a 2. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 200 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 500 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke mindkét célterület tekintetében (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembe vételével):
- a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a;
- a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.

REGIONÁLIS BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS ESETÉN:
A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következők szerint alakul a KMR-en kívül, azzal, hogy az így számított támogatási intenzitás nem haladhatja meg a Vidékfejlesztési Programban meghatározott 50%-os maximális támogatási mértéket:
a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
b) a Közép-Dunántúl régióban 35%,
c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%.

A támogatási kérelem benyújtásának ideje: 2019. január 16.

ENERGIAHATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉSHEZ NYÚJTOTT BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS ESETÉN:
Az elszámolható költségek köre
a) 45%-a:
b) 30%-a,
c) 100%


REGIONÁLIS BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS KERETÉBEN KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI KÖLTSÉGEK SZÁMOLHATÓK EL:
a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége
b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy
c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.

Nem minősül elszámolható költségnek:
1. Működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök;
2. A támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely költség;
3. A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek.

Csatolandó mellékletek listája:
- Annak igazolására, hogy a támogatást igénylő teljes lezárt üzleti évből származó árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
- Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok
- Építési engedélyköteles projekt esetén az építési engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum és a hatósághoz benyújtott építészeti vagy műszaki tervdokumentáció másolata.
- Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentő.
- Energiahatékonyság javítását célzó tevékenység esetén a legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulást alátámasztó kalkuláció és a számítás készítőjének végzettségét és kamarai tagságát igazoló okirat másolata. (3.4.1.1. III. 1. pont szerint)
- Amennyiben a tervezett projekt a 3.4.1.1. III. 1.-6. pont valamelyikében érintett, úgy az adott feltételnek való megfelelést alátámasztó leírás, terv, számítás, dokumentáció.
- Épületenergetikai korszerűsítés esetén a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint elkészített, a fejlesztés előtti állapotra vonatkozó energetikai minőségtanúsítvány.
- Az ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre, valamint a beépítésre kerülő gépekre vonatkozólag 3 db árajánlat a 2. számú melléklet szerint, továbbá - amennyiben releváns - forgalmazói nyilatkozat.
- A Felhívás 3.6.2. pontjában meghatározott, az érintett ingatlanokra vonatkozó igazolások.
- Konzorciumok esetében a „Konzorciumi együttműködési megállapodás - Támogatási kérelem
- benyújtására” című dokumentum kitöltött példánya az 9. számú melléklet szerint.

 PDF formátumú kivonatunkat itt tölthedti le!