Bölcsődei fejlesztési program

A pályázati kiírás tárgya és célja

E Pályázati Kiírás az ország teljes területén, de elsődlegesen a pest megyén kívüli területeken a bölcsődei ellátás vonatkozásában szolgáltatáshiányos települések, valamint a férőhelyhiánnyal küzdő önkormányzati tulajdonú bölcsődék, mini bölcsődék és az önkormányzati tulajdonban lévő, többcélú óvoda-bölcsődeként működő intézmények bölcsődei, mini bölcsődei férőhelybővítésének fejlesztését célozza, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő kora gyermekkori intervenció szükségességére.

A Pályázat lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára:
- új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény létrehozására (új épületben, vagy korábban bölcsődei célra működtetett épület újranyitásával, vagy nem bölcsődei funkciót betöltő épület átalakításával, felújításával);
- a már működő, önkormányzati tulajdonban lévő bölcsődeépület átalakításával, bővítésével további férőhelyek kialakítására.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre:
E Pályázati Kiírásra pályázatot nyújthatnak be a települési önkormányzatok. A Pályázó olyan önkormányzat lehet, melynek meglévő, jelenleg is bölcsődei ellátás céljára használt, férőhelybővítéssel járó bölcsődei vagy mini bölcsődei ellátás céljából való átalakításra szánt, jelenleg egyéb, más célra használt ingatlan, vagy új építés esetén az építési telek 100%-ban a pályázat benyújtásakor már a pályázó – ideértve társulás esetén a társulásban résztvevő önkormányzatokat – tulajdonában van.

Általános szabályok:
- Pályázatot csak a Pályázati Kiírás szerinti jogosult nyújthat be.
- Egy Pályázó egy pályázat benyújtására jogosult.
- A beruházásnak a Pályázó közigazgatási területén kell megvalósulnia.
- Jelen konstrukció alapján egy Pályázó egy telephelyen vagy székhelyen valósíthat meg tervezett beruházást. Az igényelt támogatási összeg nem haladhatja meg a 6.2. pontban ismertetett támogatási maximumot.
- Társulásként (mint tulajdonos) nem nyújtható be pályázat (azonban a Pályázó lehet egy társulás tagja).
- A Pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
- A támogatás felhasználása során a Pályázó köteles betartani a Kbt. előírásait.
- A benyújtott pályázat célja és a megvalósítás helye, a pályázat benyújtását követően nem változtatható meg.

Nem részesülhet támogatásban a Pályázó, amennyiben
- nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó – a pályázat benyújtási határidejéig (legkésőbb a hiánypótlási határidőig) érvényes, véglegessé vált építésügyi hatósági engedéllyel, amennyiben a pályázat tartalmaz olyan fejlesztést, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges;
- a műszaki/építészeti tervdokumentációt nem a Fogalomtárban meghatározott tervező adta ki;
- a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvény 3. melléklet II.11. pontja szerinti „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása” jogcímen támogatásban részesült, kivéve ha újabb mini bölcsődei csoport kerül létrehozásra;
- a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
- az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
- olyan beruházáshoz igényel támogatást, mely esetében az elmúlt 5 évben más hazai vagy Európai Uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra már részesült támogatásban és a projekt lezárására még nem került sor
- a pályázat benyújtási határ idejéig (legkésőbb a hiánypótlási határidő végéig) a Pályázó – vagy társulás esetén a társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat együtt – nem rendelkezik a beruházással érintett ingatlan 100%-os tulajdonjogával.

Önállóan támogatható tevékenységek
Új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény létrehozása, valamint meglévő bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek további bővítése
- Rendelkezésre álló önkormányzati tulajdonú épület hiányában új bölcsődei, mini bölcsődei ellátást biztosító épület építése 100%-os önkormányzati tulajdonú, erre a célra alkalmas építési telken, bölcsődei férőhelyek bővítése céljából
- Férőhelybővítéssel járó, meglévő, önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást biztosító intézmény vagy épület más önkormányzati tulajdonú, jelenleg egyéb funkciót betöltő helyek, helyiségek, épületek férőhelybővítéssel járó felújítása, átépítése, bővítése (beleértve a korábban bölcsődei ellátást végző igazoltan korszerűtlen épület(ek) lebontását és férőhelybővítéssel járó újjáépítését, stb., valamint amennyiben többcélú óvoda-bölcsődeként működő bölcsőde vagy mini bölcsőde az óvoda épületében kerül kialakításra) a bölcsődei, mini bölcsődei ellátás infrastrukturális színvonalának javítása céljából.

Önállóan nem támogatott tevékenységek:
a) eszközbeszerzések az alábbiak szerint
- bútorok és egyéb berendezési tárgyak,
- közvetlenül a bölcsődei, mini bölcsődei ellátáshozkapcsolódó eszközök e Pályázati Kiírás mellékleteként közzétett Eszközlistát követve,
- informatikai eszközök, berendezések,
- információs és kommunikációs technológiai eszközök (a továbbiakban: IKT-eszközök),
- vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák, a Pályázati Kiírásmellékleteként közzétett Eszközlistát követve;
b) udvar, terasz, játszóudvar kialakítása (pl.: kerítés építése, javítása, zöldterületfejlesztése, ivókút építése);
c) melegítő-tálaló konyha, teakonyha létesítése, fejlesztése, felújítása;
d) egyéb a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó szabadidős programoknak lehetőségetbiztosító terek kialakítása;e) a hatályos jogszabályoknak1 megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkolóférőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése (a bölcsőde épületének telkénbelül, és ha az adottságok szükségessé teszik a parkolók a telekhatártól mért, legfeljebb100 m-en belüli önkormányzati tulajdonú közterületen is létesíthető) azzal, hogy afejlesztésre kerülő parkolóhelyek a fenntartási időszak végéig nem lehetnekdíjkötelesek;f) előtér/babakocsi tároló, kerékpárszín kialakítása; megújuló energiaforrások alkalmazásg) megújuló energiaforrások alkalmazása;h) a Magyar Bölcsődék Egyesületén keresztül kijelölt módszertani szakértő igénybevétele,aki segíti a projekt szakmai kivitelezését.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
A Pályázati Kiírás keretében önállóan nem, csak az 5.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, az 5.2.3. pont A) alpontjában az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján;
b) Szórt azbesztmentesítés – amennyiben releváns, az 5.2.3. pont B) alpontjában az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján;
c) Energiahatékonysági intézkedések – az 5.2.3. pont C) alpontjában azenergiahatékonysági intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján;
d) Műszaki ellenőr alkalmazása – az 5.2.3. pont D) alpontjában a műszaki ellenőr alkalmazásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján.Nem támogatható tevékenységek

Kizárólag a Pályázati Kiírás keretében felsorolt tevékenységek minősülnek támogathatótevékenységnek.
Nem támogatható tevékenységek különösen:
a) a projekt céljaihoz nem szükséges, azokhoz nem kapcsolható fejlesztések és beszerzések;
b) az elmúlt 5 évben hazai vagy uniós forrásból támogatásban részesült, de még nemlezárt bölcsődei fejlesztési célú projektek vagy projektelemek;
c) munkához kapcsolódó tartalomfejlesztés, tanulmányok, képzések lebonyolítása,beleértve új eszközök és gépek kezelésének betanítását (mint képzésitevékenységet);
d) lakáscélú és egyéb nem bölcsődei ellátást biztosító ingatlan vásárlásának értéke,költsége;
e) járműbeszerzés jelen konstrukció kereti között nem támogatható tevékenységnekminősül;
f) nyilvánossággal kapcsolatos kiadások;
g) a projektköltségvetés tervezésekor tartalékkeret.

Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozó műszaki-szakmai elvárások
a) Amennyiben a beruházással érintett épület több funkciójú (pl. többcélú óvodabölcsőde), abban az esetben kizárólag a bölcsődei feladatellátáshoz szükséges helyiség(ek) fejlesztésére, bölcsődei férőhelybővítésre van lehetőség a projektben, valamint más feladattal közös használatú helyiségek része, ez utóbbit a 6.5. „Közös használatú vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületrészek költségeinek arányosítása” pont alatt kifejtett módon kell arányosítani.
b) Kizárólag azok a bölcsődei férőhelybővítéssel járó projektjavaslatok támogathatók, amelyek a Pályázati Kiírás célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, és helyi szükségleteken alapulnak. A Pályázati Kiírás nem támogat olyan projektjavaslatokat, melyek kihasználatlan kapacitásokat eredményeznek. Épület bővítése alatt érteni kell a padlástér beépítését és az emelet ráépítését is, azonban a bölcsődei, mini bölcsődei csoportokat nem lehet emeletre tervezni.
c) Meglévő bölcsődei, mini bölcsődei intézményfejlesztése esetében a szolgáltatói nyilvántartásban jogerősen bejegyzett önkormányzat fogadható el. Új intézmény létrehozása esetén a projekt záró beszámoló elfogadásának feltétele a fenntartó szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése.
d) Ingatlankiváltás esetén:
- a Pályázati Adatlapon szükséges bemutatni, hogy a kiváltandó székhely, telephely meglévő férőhelyszámának megtartása indokolt-e, vagy a jövőben az új székhely, telephely vonatkozásában várhatóan növekszik-e az igény a férőhelyekre;
A létesítendő, bővítendő épületnek, épületegyüttesnek legalább a kiváltandó épületnek, épületeinek minden bölcsődei tevékenységhez kapcsolódó funkcióját teljes körűen el kell látnia, tehát az új építés, bővítés az adott tevékenységhez kapcsolódó feladat-, kapacitás- és funkciócsökkenést nem eredményezhet, továbbá az új építésű épületnek meg kell felelnie a hatályos jogszabályok és a szabványok előírásainak, akkor is, ha a kiváltott funkció a bölcsődei, mini bölcsődei intézmény már meglévő székhelyén/telephelyén-, bővítés során kerül kialakításra;
Pályázónak a kiváltott ingatlan vonatkozásában igazolnia szükséges az új építés, ingatlankiváltás feltételeinek meglétét.
e) Kizárólag abban az esetben támogatható meglévő épület átalakítása, ha az nem jár kötelező feladatot szolgáló helyiség(ek) megszüntetésével.
f) Új építés kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben:
- a fejlesztés indokoltságát jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése szolgálja, és a Pályázó 100%-os tulajdonában van az erre a célra alkalmas építési telek, illetve
- a Pályázó 100%-os tulajdonában van a bölcsőde, mini bölcsőde működtetéséhez szükséges épület, azonban:
• a meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan, vagy
• a meglévő épület életveszélyes állapotban van.
• a telekhatáron belüli bővítés tervezői nyilatkozat alapján nem lehetséges, vagy
Funkciójukat vesztett épületek újrahasznosítása (bővítése, átalakítása, felújítása, állapotjavítása), vagy a funkcióváltás kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben:
- a Pályázó nem rendelkezik bölcsőde, mini bölcsőde működtetéséhez szükséges épülettel, vagy
- a Pályázó rendelkezik a szolgáltatás működtetéséhez szükséges épülettel, azonban:
• a meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan, vagy
• a telekhatáron belüli bővítés tervezői nyilatkozat alapján nem
lehetséges, vagy a meglévő épület életveszélyes állapotban van.

Fenntartási kötelezettség
A fenntartási kötelezettség a támogatott tevékenység befejezését követő hónaptól számított 10 éven át tart a beruházás vonatkozásában.

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető támogatás összege:
Bölcsődék esetében:
• bölcsődeként működtetett épület újra nyitása, jelenleg is bölcsődei ellátás céljára használt, illetve egyéb, más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan, férőhelybővítéssel járó átalakítása esetén:
maximum 100 millió Ft, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 4 millió Ft
• új bölcsőde építése (meglévő telken vagy ingatlankiváltással) vagy meglévő épület bővítése esetén:
maximum 300 millió Ft, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 8 millió Ft

Mini bölcsőde esetében:
• bölcsődeként működtetett épület újra nyitása, meglévő, jelenleg is mini bölcsődei ellátás céljára használt, illetve egyéb, más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan, férőhelybővítéssel járó átalakítása esetén:
maximum 50 millió Ft, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 3 millió Ft
• új mini bölcsőde építése (meglévő telken vagy ingatlankiváltással) vagy meglévő épület bővítése esetén:
maximum 50 millió Ft.

A támogatás maximális intenzitása függ a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől.

A Pályázó egy lakosra jutó
adóerő-képessége
Az elérhető támogatási intenzitás
maximális mértéke
0-20.000 forint 95%
20.001-50.000 forint között 85%
50.001 forint felett 70%

Saját forrás mértéke, formája, igazolása
A saját forrás mértéke meghatározott támogatási intenzitás szerint:
- 5% amennyiben a pályázó település adóerő-képessége 0-20.000 Ft/lakos;
- 15% amennyiben a pályázó település adóerő-képessége 20.001 és 50.000 Ft/lakos között van;
- 30% amennyiben a pályázó település adóerő-képessége 50.001 Ft/lakos felett van.
Az államháztartás alrendszereiből nyújtott egyéb támogatás nem számítható bele a saját
forrásba.
A saját forrás meglétének igazolására a Pályázó részéről képviselőtestületi határozat becsatolása szükséges, amely tartalmazza a fejlesztés pontos megnevezését, a támogatás keretében igényelt összeget, a biztosított önrész pontos összegét.

A pályázat benyújtásának módja
A Pályázati Adatlap benyújtása elektronikus úton a belügyminiszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.
A kizárólag papír alapon benyújtott Pályázati Adatlap érvénytelen.
Pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik:
a) elektronikus feltöltés lezárása: 2019. március 18.
b) papír alapon történő benyújtás: 2019. március 19.

PDF formátumú kivonatunkat itt tölthedti le!