GINOP-4.1.4-19

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

A felhívás indokoltsága és célja

Jelen felhívás keretében önállóan támogatható a 15 kWp-et meghaladó névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy e-feletti épületek esetében nem elvárt a legalább két szintnyi javulás.

Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak azzal a feltétellel, hogy nem jelentős felújításnak minősülő beruházásnál az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. Ez a feltétel nem vonatkozik azokra a támogatási kérelmekre, amelyek kizárólag az A) III. pont szerinti napelemes rendszer telepítését tartalmazzák.

 • Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

 

 1. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 2. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 3. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
 4. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre
 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
 1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 2. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 3. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
 2. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

Nem támogatható tevékenységek

 1. a) atomerőművek leállításához és építéséhez;
 2. b) Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges támogatási kérelmet benyújtani.
 3. c) Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás4 célú fejlesztés valósulna meg. Az ÁUF-től eltérően már a támogatási kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan lakáscélú ingatlannak.
 4. d) Jelen felhívás keretében a fejlesztések az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányulnak, ezért nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben a fejlesztés eredményeképpen szálláshely kapacitásbővítése történik.
 5. e) Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten – az adatlapon közölt szakértői számítások alapján – megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét. Nem támogatható tehát a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése, különösen a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek esetében alkalmazott szaldó elszámolásnál az egyértelműen bevételszerzést célzó, illetve — nagyobb kapacitású napelemes rendszerek esetében — a kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos energiát termelő napelemes rendszerek installálása.
 6. f) Távhőrendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható, a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével.
 7. g) A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében nem támogatható az épület elektromos hálózatának olyan felújítása, ami nem kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához.
 8. h) Nem támogatható olyan épületek felújítása, melyek nem tartoznak a 176/2008. (VI.30.) kormányrendelet hatálya alá.
 9. i) Nem támogatható meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.
 10. j) Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.
 11. k) Projekt-előkészítési jellegű tevékenységek jelen Felhívásban nem támogathatóak
 12. l) A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása kötelezően megvalósítandó tevékenység, mely jelen Felhívásban nem elszámolható
 13. m) Az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek, kivéve az Annex I. termékek feldolgozását és előállítását végző, mezőgazdasági termelőnek nem minősülő középvállalkozások projektjei. Nem támogathatók a mezőgazdasági épületek, létesítmények energiahatékonysági és megújuló energiaforrások bevonását megvalósító fejlesztései, felújításai.
 14. n) Olyan projekt megvalósítása, amely:
 • a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
 • potenciálisan gazdaságilag nem életképes.
 1. o) Amennyiben olyan tevékenység is működik az épületben/épületcsoportban, amely a felhívás keretében nem támogatható a közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületrészek költségeinek arányosítására figyelemmel kell lenni.
 2. p) Nem nyújtható támogatás dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz;
 3. q) repülőtéri infrastrukturális beruházásokhoz, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik;
 4. r) a 2003/87/EK irányelv 1. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházásokhoz.

 Fenntartási kötelezettség

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai beszámolóját az irányító hatóság jóváhagyta és a vissza nem térítendő támogatás folyósítása megtörtént.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások19:

 1. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 2. b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 3. c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

gazdálkodási formakód szerint:

 1. 113 Korlátolt felelősségű társaság
 2. 114 Részvénytársaság
 3. 129 Egyéb szövetkezet
 4. 116 Közkereseti társaság
 5. 117 Betéti társaság
 6. 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 7. 228 Egyéni cég
 8. 231 Egyéni vállalkozók
 9. 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 10. 573 Nonprofit részvénytársaság
 11. 575 Nonprofit közkereseti társaság
 12. 576 Nonprofit betéti társaság

jogi forma szerint:

 • aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
 • ab) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtásának

 • második szakasza 2020. január 20. 10 óra 00 perctől 2020. április 30. 10 óra 00 percig lehetséges.
 • a harmadik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2020. május 4. 10 óra 00 perctől 2020. július 24. 10 óra 00 percig lehetséges,
 • a negyedik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2020. július 24. 10 óra 00 perctől október 15. 10 óra 00 percig lehetséges.
 • az ötödik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2021. március 23. 10 óra 00 perctől 2021. április 06. 10 óra 00 percig lehetséges
 • a hatodik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2021. június 15. 10 óra 00 perctől 2021. június 30. 10 óra 00 percig lehetséges

A támogatás mértéke, összege

 1. a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,6 millió Ft, maximum 100 millió Ft.
 2. b) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.